KARUIZAWA PRINCE SHOPPING PLAZA

Language 言語切替

TSUKIJI HARENOHI KARUIZAWATEN

AJ AJINOMACHI AJ-07・08 楼层地图

菜单总览

日本料理 /寿司

电话号码

0267-41-1775

PAGE TOP